Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: a. Tính diện tích hình thoi có đọ dài hai đường chéo là 8cm và 9cm b. Tính chu vi hình vuông có cùng diện tích với diện tích hình thoi

Toán Lớp 6: a. Tính diện tích hình thoi có đọ dài hai đường chéo là 8cm và 9cm
b. Tính chu vi hình vuông có cùng diện tích với diện tích hình thoi

Comments ( 2 )

 1. a) Diện tích hình thoi là :
  1/2xx(8xx9)=36(cm^2)
  Vì diện tích hình thoi bằng với diện tích hình vuông nên diện tích hình vuông là 36cm^2
  Vì diện tích hình vuông bằng cạnh xx cạnh
  <=> Cạnh của hình vuông đó là :36=6xx6=6cm
  Chu vi hình vuông là :
  6xx4=24(cm)
  Đáp số : …………….
  @thew

 2. a, Diện tích hình thoi là:
                1/2 xx (8 xx 9)=36(cm^2)
  b, Vì diện tích hình thoi bằng với diện tích hình vuông
  ⇒ Diện tích hình vuông là 36cm^2
  Ta có: 36=6 xx 6
  ⇒ Cạnh của hình vuông đó là: 6cm
  Chu vi hình vuông là:
                    6 xx 4 = 24(cm)
             Đáp số: a,36cm^2
                          b,24cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )