Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: (3x+4)chia hết(x-1) (giúp mik vs)

Toán Lớp 6: (3x+4)chia hết(x-1) (giúp mik vs)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
    3x + 4 \vdots x – 1
  3x – 3 + 7 \vdots x – 1
  3(x-1) + 7 \vdots x – 1
  Vì: x – 1 \vdots x – 1 -> 3(x-1) \vdots x – 1
  => 7 \vdots x – 1 -> x – 1 \in Ư(7)
  -> x – 1 \in { -1; 1; -7; 7}
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x – 1}&\text{-1}&\text{1}&\text{-7}&\text{7}\\\hline \text{x}&\text{0}&\text{2}&\text{-6}&\text{8}\\\hline\end{array}
  -> x \in { 0; 2; -6; 8} thì 3x + 4 \vdots x – 1

 2. $\dfrac{3x+4}{x-1}$ = $\dfrac{3x-3+7}{x-1}$ = $\dfrac{3(x-1)+4}{x-1}$ 
  ⇒ x+1 ∈ Ư(7)
  Ta có :
  Ư(7) = {1 ; -1 ; 7 ; -7}
  ⇒ x = {0 ; -2 ; -6 ; 8}
  (Ta trừ mỗi Ư(7) cho 1 thì ta được x)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung