Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: -100 ≤ x < 100 có bao nhiêu cặp

Toán Lớp 6: -100 ≤ x < 100 có bao nhiêu cặp

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có
  Tổng số giá trị mà x nhận đc là : [99-(-100)]: 1+1= 200 ( số ) -{ chủ tuss lưu ý áp dụng công thức tính số số hạng và }
  => x nhận đc 200 giá trị 
  => có 200 :2=100( cặp số)

 2. Vì -100<=x<=100
  ->x\in{-100;-99;-98;-97;….;98;99}
  Có tất cả số hạng là:
  (99+100).1+1=200
  Có tất cả cặp là:
  200:2=100( cặp ) 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )