Toán Lớp 5: tổng của ai số là 7,83 nếu số hạng thứ nhất gấp lên 10 lần, số hạng thứ hai gấp lên 11 lần thì tổng hai số mới sẽ là 81,65. số hạng thứ

By Thái Tâm

Toán Lớp 5: tổng của ai số là 7,83 nếu số hạng thứ nhất gấp lên 10 lần, số hạng thứ hai gấp lên 11 lần thì tổng hai số mới sẽ là 81,65. số hạng thứ nhất gấp lên 100 lần bằng bao nhiêu.
Viết một bình luận