Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: tính tổng các số nguyên x : -7 < x ≤ 5 Giúp mình vs ai đang trả lời thì đừng thoát ra nhá cầu xin đó

Toán Lớp 5: tính tổng các số nguyên x : -7 < x ≤ 5 Giúp mình vs ai đang trả lời thì đừng thoát ra nhá cầu xin đó

Comments ( 2 )

 1. $#duyanhdeptry$
  Các số nguyên x với :   -7 < x ≤ 5 
  Là : -6 , -5 , -4 , -3 , -2 ,-1 , 0 ,1 ,2,3,4,5
  Tổng : -6 + ( -5) +( -3 ) + (-2 ) + ( -1 ) + 0 + 1 + 2 +3 +4 + 5 = -6

   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có
  x ∈ {-6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5}
  Ta có
  (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5
  = [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + [0 + (-6)]
  = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + (-6)
  = (-6)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )