Toán Lớp 5: tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25m , chiều cao bằng 20m.đáy bé bằng 90% chiều cao

By Phương Diễm

Toán Lớp 5: tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25m , chiều cao bằng 20m.đáy bé bằng 90% chiều cao
Viết một bình luận