Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiên nhất: 27×35+27×67-27×2

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiên nhất:
27×35+27×67-27×2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận