Toán Lớp 5: Tìm x a, x × 1,8 =7,2 b,x × 0,34= 1,19×1,02 c,x×1,36=4,76×4,08 Giúp mình với thứ hai là mình phải nộp bài này rồi ????????????????????

Toán Lớp 5: Tìm x
a, x × 1,8 =7,2
b,x × 0,34= 1,19×1,02
c,x×1,36=4,76×4,08
Giúp mình với thứ hai là mình phải nộp bài này rồi ????????????????????

TRẢ LỜI

 1. a. x × 1.8 = 7.2
     x          = 7.2 : 1.8
     x         =   4
  b. x  ×  0.34 = 1.19 × 1.02
     x  ×   0.34 = 1.2138
     x               =  1.2138 : 0.34
    x               =    3.57
  c. x × 1. 36=4.76 × 4.08
    x  ×  1.36 = 19.4208
    x              =  19.4208 : 1.36
   x                =  14.28

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x× 1,8= 7,2
  x= 7,2: 1,8
  x=4
  b) x× 0,34= 1,19× 1,02
  x× 0,34= 1,2138
  x= 1,2138: 0,34
  x= 3,57
  c) x× 1,36= 4,76× 4,08
  x× 1,36= 19,4208
  x= 19,4208: 1,36
  x= 14,28

  Trả lời

Viết một bình luận