Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Số tiền gửi tiết kiệm 3000000 với lãi xuất 1,25% một tháng. Tính số tiền gửi tiết kiệm và tiền lãi sau một tháng.

Toán Lớp 5: Số tiền gửi tiết kiệm 3000000 với lãi xuất 1,25% một tháng. Tính số tiền gửi tiết kiệm và tiền lãi sau một tháng.

Comments ( 2 )

 1. Tiền lãi sau 1 tháng là:
  3000000 × 1,25% = 37500 (đồng)
  Tổng số tiền gửi và tiền tiết kiệm sau 1 tháng là:
  3000000 + 37500 = 3037500 (đồng)

 2. Sau 1 tháng người đó nhận được số tiên lãi là:
  3 000 000 xx 1,25% = 37500 (đồng)
  Tổng tiền người đó nhận được sau 1 tháng là:
  3 000 000+37500=3037500 ( đồng )
  Đáp số : 3037500 đồng
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )