Toán Lớp 5: số dư trong phép chia 218,67 : 13,7 ( chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương

By Thu Ánh

Toán Lớp 5: số dư trong phép chia 218,67 : 13,7 ( chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương
Viết một bình luận