Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một tàu đánh cá dự trữ đủ gạo cho 30 người ăn trong 24 ngày, thực tế đã có 36 người ở trên tàu đi đánh cá . gỏi tàu đánh cá đó chỉ đủ

Toán Lớp 5: một tàu đánh cá dự trữ đủ gạo cho 30 người ăn trong 24 ngày, thực tế đã có 36 người ở trên tàu đi đánh cá . gỏi tàu đánh cá đó chỉ đủ gạo ăn trong bao nhiêu ngày? (viết tóm tắt)

Comments ( 2 )

 1.      Ron 
  30 người : 24 ngày
  36 người : ? ngày
      Bài làm
  1 người ăn hết số gạo đó trong thời gian là:
         30 × 24 = 720 (ngày)
  36 người ăn hết số gạo trong thời gian là: 
         720 : 36 = 20 (ngày)
            Đáp số: 20 ngày

 2. Giải đáp: 20 ngày
   
  Tóm tắt :
  30 người ăn : trong 24 ngày
  36 người ăn : trong ? ngày
  Cách giải
  Vậy số thức ăn đủ cho số người trong 1 ngày là:
  30 x 24 = 720 (người)
  Tàu cá đó có đủ thức ăn cho 36 người trong số ngày là:
  720 : 36 = 20 (ngày)
  Đáp số : 20 ngày

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh