Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một tam giác có diện tích 207cm2. Nếu tăng cạnh đáy thêm 7cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu cm2 ? Biết cạnh đáy tam giác bằng 23cm.

Toán Lớp 5: Một tam giác có diện tích 207cm2. Nếu tăng cạnh đáy thêm 7cm thì diện tích tăng
thêm bao nhiêu cm2 ? Biết cạnh đáy tam giác bằng 23cm.
Nhanhh ạa

Comments ( 2 )

 1. Chiều cao là :
  207 xx 2 : 23 = 18 (cm)
  Diện tích mới là :
  (18 + 7) xx 18 : 2 = 225 (cm^{2})
  Diện tích tăng :
  225 – 207 = 18 (cm^{2})
  Đáp số : 18 cm^{2}

 2. Giải
  Chiều cao của tam giác là :
        207 x 2 : 23 = 18 ( cm)
  Diện tích tăng số cm² là :
       7 x 18 : 2 = 63 ( cm²)
         Đ/S: 63 cm²
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân