Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một ô tô đi quãng đường ab hết 6 giờ 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 52,8 km 4 giờ sau mỗi giờ đi được 49,5 km hỏi quản đường ab dài bao nhiê

Toán Lớp 5: một ô tô đi quãng đường ab hết 6 giờ 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 52,8 km 4 giờ sau mỗi giờ đi được 49,5 km hỏi quản đường ab dài bao nhiêu km

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết
  số km 2 giờ đầu đi được là
    52,8 x 2= 105,6 (km)
  số km 4 giờ sau đi được là
     49,5 x 4= 198 (km)
  Quãng đường ab dài
     198+105,6= 303,6 (km)
    đáp sô 303,6 km

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )