Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: . Một người bỏ ra 100 000 đồng mua rau để bán. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 150 000 đồng. Hỏi tổng số tiền sau khi bán rau

Toán Lớp 5: . Một người bỏ ra 100 000 đồng mua rau để bán. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 150 000 đồng. Hỏi tổng số tiền sau khi bán rau bằng bao nhiêu phần trăm so với số tiền ban đầu? Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần trăm tiền bán và tiền ban đầu là:
             $150\,000:100\,000=1,5=150\%$. 
  Số phần trăm tiền lãi là:
             $150\%-100\%=50\%$.
                        Đáp số: $150\%/50\%$.

 2. Cách 1
  Số tiền người đó lãi là
  150000−100000=50000(đồng)
  Người đó lãi số phần trăm là
  50000:100000×100%=50%
                                   Đáp số 50%
   Cách 2
         ta có 100 000 đồng =100%
  Tiền bán rau bằng số % tiềp số 50%n vốn ban đầu là
          150 000 : 100 000 x 100% =1,5=150(%)
  Số tiền lãi là
          150-100=50(%)
                                             Đáp số 50%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )