Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng mua vào 250 000 đồng 1 cái áo . Vậy để lại 15% tiền vốn thì phải bán cái áo đó là bao nhiêu nghìn đồng?

Toán Lớp 5: Một cửa hàng mua vào 250 000 đồng 1 cái áo . Vậy để lại 15% tiền vốn thì phải bán cái áo đó là bao nhiêu nghìn đồng?

Comments ( 2 )

 1. đề: Một cửa hàng mua vào 250 000 đồng 1 cái áo . Vậy để lãi 15% tiền vốn thì phải bán cái áo đó là bao nhiêu nghìn đồng?
                            Bài giải:
  15% tương ứng với số tiền là:
      250 000 x 15% = 37 500( đồng)
  Để lãi 15% tiền vốn thì cần bán cái áo đó với giá là:
     250 000 + 37 500 =  287 500 ( đồng)
                        Đáp số: 287 500 đồng.

 2. Giải đáp:
  $287,5$ nghìn đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $15\%$ tiền vốn mua áo là:
  $250\ 000\times 15\ :\ 100 = 37\ 500$ (đồng)
  Giá bán áo để lại $15\%$ vốn là:
  $250\ 000 + 37\ 500 = 287\ 500$ (đồng)
  Đổi: $287\ 500$ đồng $= 287,5$ nghìn đồng
         Đáp số: $287,5$ nghìn đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )