Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: ìm 2 số biết hiệu của 2 số là 196. Biết nếu bỏ đi số 7 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì = số trừ … 19:06

Toán Lớp 5: ìm 2 số biết hiệu của 2 số là 196. Biết nếu bỏ đi số 7 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì = số trừ …
19:06

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số trừ là \overline{ab}
  => \overline{ab7} – \overline{ab} = 196
  => \overline{ab7} – 196 = \overline{ab}
  => \overline{b} = 1
  Thay vào ta có:
  \overline{a17} – \overline{a1} = 196
  => \overline{a17} – 196 = \overline{a1}
  => \overline{a} = 2
  => SBT là 217; ST là 21
  $@Thanh$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân