Toán Lớp 5: hộ mình với x:1/3=1/2+1/3(x-2/3):2/5=7/10

By Tùy Linh

Toán Lớp 5: hộ mình với
x:1/3=1/2+1/3(x-2/3):2/5=7/10
Viết một bình luận