Toán Lớp 5: e) X x`7/9` = `2/3 + `5/4` g) X – `7/9` =`2/3` : `6/5` h) `1/4` +`9/8` : X =`1/2` i)`5/7` + X :`9/4` = `4/3`

By Ngọc Sa

Toán Lớp 5: e) X x7/9 = 2/3 + 5/4
g) X – 7/9 =2/3 : 6/5
h) 1/4 +9/8 : X =1/2
i)5/7 + X :9/4 = 4/3

0 bình luận về “Toán Lớp 5: e) X x`7/9` = `2/3 + `5/4` g) X – `7/9` =`2/3` : `6/5` h) `1/4` +`9/8` : X =`1/2` i)`5/7` + X :`9/4` = `4/3`”

 1.               #Fan Elaina
  e, x × $\frac{7}{9}$ =$\frac{2}{3}$ + $\frac{5}{4}$ 
      x × $\frac{7}{9}$ =$\frac{23}{12}$
      x =$\frac{23}{12}$ : $\frac{7}{9}$ 
      x = $\frac{69}{28}$ 
   ———-
  g, x – $\frac{7}{9}$ = $\frac{2}{3}$ : $\frac{6}{5}$
      x – $\frac{7}{9}$ = $\frac{5}{9}$
      x = $\frac{5}{9}$ + $\frac{7}{9}$
      x = $\frac{4}{3}$ 
  ———-
  h, $\frac{1}{4}$ + $\frac{9}{8}$ : x = $\frac{1}{2}$
      $\frac{9}{8}$ : x = $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$
      $\frac{9}{8}$ : x = $\frac{1}{4}$
      x = $\frac{9}{8}$ : $\frac{1}{4}$
      x = $\frac{9}{2}$
  ———-
  i, $\frac{5}{7}$ + x : $\frac{9}{4}$ = $\frac{4}{3}$ 
     x : $\frac{9}{4}$ = $\frac{4}{3}$ – $\frac{5}{7}$ 
     x : $\frac{9}{4}$ = $\frac{13}{21}$ 
     x = $\frac{13}{21}$ . $\frac{9}{4}$ 
     x = $\frac{39}{28}$ 

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  e)
  x × 7/9 = 2/3 + 5/4
  x × 7/9 = 13/6
  x = 13/6 : 7/9 = 39/14
  g)
  x – 7/9 = 2/3 : 6/5
  x – 7/9 = 5/9
  x = 12/9
  x = 4/3
  h)
  1/4 + 9/8 : x = 1/2
  9/8 : x = 1/4
  x = 9/8 : 1/4 = 9/2
  i)
  5/7 + x : 9/4 = 4/3
  x : 9/4 = 4/3 – 5/7 = 13/21
  x = 13/21 × 9/4 = 117/84

  Trả lời

Viết một bình luận