Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 3 xe chở gạo . Xe thứ nhất chở được 10,5 tấn , xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba 1,1 tấn . Hỏi trung

Toán Lớp 5: Có 3 xe chở gạo . Xe thứ nhất chở được 10,5 tấn , xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba 1,1 tấn . Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tấn gạo ?

Comments ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Xe thứ hai chở được số tấn là :
  10,5 + 1,7 = 12,2 ( tấn )
  Xe thứ ba chở được số tấn là :
  10,5-1,1 = 9,4 ( tấn )
  Trung bình ba xe chở được số tấn là :
  (10,5+12,2+9,4) : 3 = 10,7 ( tấn )
  Đáp số : 10,7 tấn

 2. Xe thứ hai chở số tấn gạo là :
  10,5 + 1,7 = 12,2 ( tấn )
  Xe thứ ba chở số tấn gạo là :
  12,2 + 1,1 = 13,3 ( tấn )
  Trung bình mỗi xe chở số tấn gạo là :
  ( 10,5 + 12,2 + 13,3 ) : 3 = 12 ( tấn )
                                        Đáp số : 12 tấn gạo
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )