Toán Lớp 5: Chọn một trong 2 câu sau a.tìm số nguyên x;y biết 2xy+4x-y=27 b. Tìm số nguyên n biết 3n+11:n-3 Giúp em vs ạ

Toán Lớp 5: Chọn một trong 2 câu sau
a.tìm số nguyên x;y biết 2xy+4x-y=27
b. Tìm số nguyên n biết 3n+11:n-3
Giúp em vs ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận