Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/3 CD, các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác DOC = 36 cm2. a) Chứng tỏ rằng

By Mai

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/3 CD, các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác DOC = 36 cm2.
a) Chứng tỏ rằng diện tích tam giác AOD = BOC
b) Tính diện tích hình thang ABCD
Có hình thì càng tốt nha
Viết một bình luận