Toán Lớp 5: Bài 4: Một cửa hàng xăng dầu có 28 000 lít xăng và dầu. Tuần thứ nhấy, cửa hàng đã bán được 45% số xăng và dầu đó. Hỏi sau tuần thứ nhấ

Toán Lớp 5: Bài 4: Một cửa hàng xăng dầu có 28 000 lít xăng và dầu. Tuần thứ nhấy, cửa hàng đã bán được 45% số xăng và dầu đó. Hỏi sau tuần thứ nhất bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng và dầu?
Bài 5 Tính nhanh: 2,5 x 4 – 2,5 x 5 +3 x 2,5
Vote 5 sao cho mình nha!! Thank you :3!!!!

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 4: Một cửa hàng xăng dầu có 28 000 lít xăng và dầu. Tuần thứ nhấy, cửa hàng đã bán được 45% số xăng và dầu đó. Hỏi sau tuần thứ nhấ”

 1. $\text{Bài 4:}$
  $\text{Tuần thứ nhất, của hàng bán được số xăng dầu là:}$
    $\text{28 000 × 45% = 12 600 ( l )}$
  $\text{Sau tuần thứ nhất, cửa hàng còn lại số xăng và dầu là:}$
      $\text{28 000 – 12 600 = 15 400 ( l )}$
  $\text{Đáp số: 15 400 l xăng và dầu.}$
  $\text{Bài 5:}$
  $\text{2,5 × 4 + 5 × 4 – 2,5 × 5 + 3 × 2,5}$
  $\text{= 2,5 × ( 4 – 5 + 3 )+ 5 × 4}$
  $\text{= 2,5 × 2 + 5 × 4}$
  $\text{= 5 + 5 × 4}$
  $\text{= 5 × ( 1 + 4 )}$
  $\text{ = 5 × 5 }$
  $\text{ = 25 }$
  $\text{Xin hay nhất và cám ơn ạ}$

 2. Bài 4: Một cửa hàng xăng dầu có 28 000 lít xăng và dầu. Tuần thứ nhấy, cửa hàng đã bán được 45% số xăng và dầu đó. Hỏi sau tuần thứ nhất bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng và dầu?
                                                   Giải
  Số lít xăng và dầu cửa hàng đã bán trong tuần thứ nhất là :
                              28 000 : 100 × 45 = 12 600(l)
  Số lít xăng và dầu sau tuần thứ nhất bán cửa hàng còn lại là :
                                28 000 – 12 600 = 15 400 (l)
                                              Đ/S : 15 400 lít
  Bài 5 :  Tính nhanh: 
    2,5 x 4 + 5 x 4 – 2,5 x 5 +3 x 2,5
  = 2.5 ×( 4-5+3) +5×4
  = 2.5 × 2 + 5×4
  = 5           + 20
  = 25

Viết một bình luận