Toán Lớp 5: Bài 1 Biết 24 l dầu cân nặng 18kg . Một can chứa dầu cân nặng tất cả 52, 4 kg . Hỏi trobg cab đó chứa bao nhiêu lít dầu , biết rằng cá

Toán Lớp 5: Bài 1
Biết 24 l dầu cân nặng 18kg . Một can chứa dầu cân nặng tất cả 52, 4 kg . Hỏi trobg cab đó chứa bao nhiêu lít dầu , biết rằng cái can rỗng cân nặng 1,4 kg
Bài 2
Cô hoa bỏ ra 860.000 đồng tiền vốn để mua rau về bán . Sau khi bán hết số rau đó cô thu được 1 075 000 đồng . Hỏi cô hoa đãn được lãi bai nhiêu phần trăm so với tiền vốn
Bài 3
Theo kế hoạch , xã Minh Phú phải trồng 25 ha rừng trong 2019
a) trong nửa năm đầu , xã Minh Phú đã trồng được 13,5 ha rừng . Hỏi trong nửa năm đầu xã đẫ được thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?
b) Đến hết năm xã Minh Phú đã trồng được tất cả 28,4 ha rừng . Hỏi xã Minh Phú đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch bai nhiêu phần trăm ?

TRẢ LỜI

 1. Bài 1
  Trong can chứa số lít dầu là :
  18 : 24 × ( 52,4 – 1,4 ) = 38,25 ( l )
                                   Đáp số : 38,25l
  Bài 2
  Cô Hoa lãi số % so với tiền vốn là :
  ( 1 075 000 : 860 000 × 100% ) – 100% = 25%
                                         Đáp số : 25%
  Bài 3
  a ) Trong nửa năm đầu xẽ đã thực hiện được số % kế hoạch là :
  13,5 : 25 × 100% = 54%
  b ) Xã đã thực hiền vượt mức ké hoạch số % là :
  28,4 : 25 × 100% – 100% = 13,6%
                                    Đáp số : a ) 54%
                                                 b ) 13,6%
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Bài$ $I$
  $Mỗi$ $lít$ $dầu$ $nặng$:
             $18 ÷ 24 = 0,75$ ( $kg$ )
  $Sô$ $dầu$ $chứa$ $trong$ $can$ $là$:
             $( 52,4 – 1,4 ) ÷ 0,75 = 68$ ( $lít$ )
  $Đáp$ $số$: $68$ $lít$ $dầu$
  $Bài$ $II$
  $Số$ $tiền$ $lãi$ $của$ $cô$ $Hoa$ $là$:
            $1 075 000 – 860 000 = 215 000$ ( $đồng$ )
  $Tỉ$ $số$ $phần$ $trăm$ $giữa$ $số$ $tiền$ $lãi$ $so$ $với$ $tiền$ $vốn$ $là$:
           $215 000 ÷ 860 000 = 0,25 =$ $25$%
  $Đáp$ $số$: $25$%
  $Bài$ $III$
  $a$) $Trong$ $nửa$ $năm$ $đầu$ $xã$ $đã$ $thực$ $hiện$ $được$ $số$ $phần$ $trăm$ $kế$ $hoạch$ $cả$ $năm$ $là$:
                $13,5 ÷ 25 = 0,54 =$ $54$%
  $b$) $Tỉ$ $số$ $phần$ $trăm$ $giữa$ $số$ $cây$ $xã$ $Minh$ $Phú$ $trồng$ $được$ $đến$ $hết$ $năm$ $và$ $số$ $cây$ $xã$ $Minh$ $Phú$ $đặt$ $ra$ $theo$ $kế$ $hoạch$ $là$:
                   $28,4 ÷ 25 = 1,136 =$ $113,6$%
  $xã$ $Minh$ $Phú$ $đã$ $vượt$ $mức$ $kế$ $hoạch$ $số$ $phần$ $trăm$ $là$:
                 $113,6 – 100 = 13,6$%
  $Đáp$ $số$: $a) 54$%
                       $b) 113,6$%
                              $13,6$%

  Trả lời

Viết một bình luận