Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 8/ Một thùng đựng 28,75 kg đường, người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường , sau đó lấy ra thêm 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao

Toán Lớp 5: 8/ Một thùng đựng 28,75 kg đường, người ta
lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường , sau đó lấy
ra thêm 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn
bao nhiêu kg đường.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   trong thùng còn số kg nữa là
  28,75-10,5-8=10,25 kg
  đáp số 1,25  kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp: 10,25 kg đường.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kg đường còn lại trong thùng sau 2 lần lấy là:
  28,75 – 10,5 – 8 = 10,25 (kg)
                       Đáp số: 10,25 kg đường.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )