Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 2 và 5/9 đổi ra số thập phân tính hộ nha ( nhớ phải ghi các bước đó ♡)

Toán Lớp 5: 2 và 5/9 đổi ra số thập phân tính hộ nha ( nhớ phải ghi các bước đó ♡)

Comments ( 2 )

  1. 2 và 5/9 = 2 × 9 + 5 = 23/9 ( Bước tính ra phân số)
    23/9 = 23 : 9 = 2.5555….(Bước tính ra số thập phân)
    Vậy 2 và 5/9 = 2.5555…

  2. 2 là số nguyên rồi không đổi được
    5/9=5:9=0,5555…

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie