Toán Lớp 4: Tính : 3/7 + 4/7 – 1/7 9/9 + 7/9 – 14/9

Toán Lớp 4: Tính :
3/7 + 4/7 – 1/7
9/9 + 7/9 – 14/9

TRẢ LỜI

  1. 3/7 + 4/7 – 1/7                                                9/9 + 7/9 – 14/9
    =7/7 – 1/7                                                        =16/9 – 14/9
    =6/7                                                                 =2/9

    Trả lời

Viết một bình luận