Toán Lớp 4: Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 150 kg đường và ít hơn đợt hai 30 kg. Hỏi đợt ba nhập về ba

By Lyla Anh

Toán Lớp 4: Một cửa hàng nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một
nhập 150 kg đường và ít hơn đợt hai 30 kg. Hỏi đợt ba nhập về bao nhiêu ki-lô-gam
đường
Viết một bình luận