Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Biết trung bình cộng hai số bằng 11, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 14? Đáp án là j ạ?

Toán Lớp 4: Biết trung bình cộng hai số bằng 11, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 14?
Đáp án là j ạ?

Comments ( 2 )

 1.                                                   \text{Tổng của 2 số là:}
                                                              \text{11 x 2 = 22}
                                                  \text{Số thứ hai là:}
                                                          \text{22 – 14 = 8}
                                                                                \text{Vậy số thứ hai là 8}
  ·.¸¸.·♩♪♫ ???????????????? ♫♪♩·.¸¸.

 2. Tổng của hai số đó là:
  11 x 2 = 22 ( đơn vị )
  Biết số thứ nhất là 14 => số thứ hai là:
  22 – 14 = 8 ( đơn vị )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh