Toán Lớp 4: Bài 1: Tính nhẩm: 1943 x 10 = ……… 6953 x 100 = ………….. 2300 x 1000 = ………-… 4800 : 10 = …….… 500400 : 100 = ………… 8070000 : 1000 = ……

By Hoài Hương

Toán Lớp 4: Bài 1: Tính nhẩm:
1943 x 10 = ……… 6953 x 100 = ………….. 2300 x 1000 = …………….
4800 : 10 = …….… 500400 : 100 = ………… 8070000 : 1000 = …………….
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
55 tấn = ……. yến 80000kg = ……. tấn
6200g = ……. hg 315m = ……. cm
700mm = …… dm 14 tạ 300kg = ……. yến
20000m = ……. km 2300dag 40hg = ……kg
Viết một bình luận