Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1 . Loan có ít hơn 2 quả táo. Biết rằng, nấu bn Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn. Hỏi Loan có bao nhiêu q

Toán Lớp 4: 1 . Loan có ít hơn 2 quả táo. Biết rằng, nấu bn Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn. Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 10 quả
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số táo của Loan chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết, nên số táo đó chia hết cho 2 và vừa chia hết 5 nên có tận cùng là chữ số 0.
  Mà số táo lại nhỏ 20.
  Vì vậy số táo Loan có là 10 quả
   

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số táo của Loan vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 nên số quả táo Loan có chữ số tận cùng là 0.
  Mà số có chữ số tận cùng là 0 và nhỏ hơn 20 là 10.
  Vậy Loan có 10 quả táo.
   $#Chaeyoungah$
  #$Bùn$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo