Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi bớt đi 3 thì được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số

Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi bớt đi 3 thì được kết quả là số lớn nhất có hai chữ số

Comments ( 2 )

 1. Số lớn nhất có 2 chữ số là 99
  Số cần tìm là :
  (99+3) : 2= 51
  Đáp số : 51
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là x
  Số lớn nhất có 2 chữ số là 99
  Ta có
  x xx 2 – 3 = 99
  x xx 2 = 99 + 3
  x xx 2 = 102
  x = 102 : 2
  x = 51
  Vậy số cần tìm là 51

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )