Toán Lớp 3: một cửa hàng có 80 bao gạo và đã bán đi 20 bao hỏi còn bao nhiêu bao

Toán Lớp 3: một cửa hàng có 80 bao gạo và đã bán đi 20 bao hỏi còn bao nhiêu bao

TRẢ LỜI

Viết một bình luận