Toán Lớp 3: một cửa hàng có 80 bao gạo và đã bán đi 20 bao hỏi còn bao nhiêu bao

By Khánh Giao

Toán Lớp 3: một cửa hàng có 80 bao gạo và đã bán đi 20 bao hỏi còn bao nhiêu bao
Viết một bình luận