Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Bài 1 : 2hm 6m = -.. m 5km 2dam = –. dam 6dam 7cm = — cm 8m 35cm = — cm Bài 2 : Tóm Tắ

Toán Lớp 2: Bài 1 :
2hm 6m = …… m
5km 2dam = ……… dam
6dam 7cm = …….. cm
8m 35cm = …….. cm
Bài 2 :
Tóm Tắt :
1cạnh : 2dam 6m
Chu vi : ……. m?

Comments ( 2 )

 1. Bài 1 :
  $2hm6m=2×100+6(m)=206(m)$
  $5km2dam=5×100+2(dam)=502(dam)$
  $6dam7cm=6×1000+7=6007cm$
  $8m35cm=8×100+35(cm)=835(cm)$
  Bài 2 : 
            Tóm Tắt : 
  1 cạnh : 2dam 6m
  Chu vi : ……. m?
  Đây là hình vuông đúng ko
  Giải: 
  Đổi: $2dam6m=2×10+6(m)=26(m)$
  Chu vi hình vuông đó là:
  $26×4=104(m)$
  Đáp số: $104m$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết + đáp án:
  Bài 1 :
  2hm 6m = 206 m
  5km 2dam = 502 dam
  6dam 7cm = 6007 cm
  8m 35cm = 835 cm
  Bài 2 :
  Tóm Tắt :
  1cạnh : 2dam 6m
  Chu vi : ……. m?
  giải
  đổi: 2 dam 6 m= 26 m
  chu vi hình đó là:
  26 x 4 = 104 ( m )
  đáp số: 104 m
  chúc bạn học tốt!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh