Toán Lớp 12: Tìm 2 số biết tổng của chúng là 162 và UCLN =18

Toán Lớp 12: Tìm 2 số biết tổng của chúng là 162 và UCLN =18

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Tìm 2 số biết tổng của chúng là 162 và UCLN =18”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi 2 số đó là a;b
  Ta có :
  a = 18.m (1)
  b = 18.n (2)
  a + b = 162 (3)
  ƯCLN( m;n ) = 1
  Thay (1), (2) vào (3), ta được :
  18.m + 18.n = 162
  18.( m + n ) = 162
  m + n = 162 : 18
  m + n = 9
  Ta có :
  9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5
  Mà ƯCLN( m;n ) = 1
  ⇒ m + n ∈ { 1;8 } { 2;7 } ; { 4;5 }
  Nếu m = 1; n = 8 thì a = 18; b = 144
  Nếu n = 1; m = 8 thì b = 18; a = 144
  Nếu m = 2; n =7 thì a = 36; b = 126
  Nếu n = 2; m =7 thì b = 36; a = 126
  Nếu m = 4; n = 5 thì a = 72; b = 90
  Nếu n = 4; m = 5 thì b = 72; a = 90

Viết một bình luận