Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log2(1-x)=2 là: A.x=5 B.x=-3 C.x=-4 D.x=3

Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log2(1-x)=2 là:
A.x=5
B.x=-3
C.x=-4
D.x=3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận