Toán Lớp 10: Tìm GTLN hoặc GTNN của hàm số y = 5sinx – 12cosx + 15

By Ngọc Quý

Toán Lớp 10: Tìm GTLN hoặc GTNN của hàm số y = 5sinx – 12cosx + 15
Viết một bình luận