Toán Lớp 9: tìm. x để mỗi. biểu thức sau có nghĩa a, x-1/√2x-4. b, 3x/√x2. c, 4/√x+5.

Question

Toán Lớp 9: tìm. x để mỗi. biểu thức sau có nghĩa a, x-1/√2x-4. b, 3x/√x2. c, 4/√x+5. 5, a. √2x+2.√2x-4. B,√(2x+2)(2x-4). c,√3x+1/√x-1
d,√3x+1/x-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-12-21T04:52:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{x – 1}}{{\sqrt {2x – 4} }}\\
  Dkxd:2x – 4 > 0 \Leftrightarrow x > 2\\
  Vậy\,x > 2\\
  b)\dfrac{{3x}}{{\sqrt {{x^2}} }}\\
  Dkxd:{x^2} > 0\\
   \Leftrightarrow x\# 0\\
  Vậy\,x\# 0\\
  c)\dfrac{4}{{\sqrt {x + 5} }}\\
  Dkxd:x + 5 > 0\\
   \Leftrightarrow x >  – 5\\
  Vậy\,x >  – 5\\
  5)a)\\
  \sqrt {2x + 2} .\sqrt {2x – 4} \\
  Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  2x + 2 \ge 0\\
  2x – 4 \ge 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – 1\\
  x \ge 2
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x \ge 2\\
  b)\sqrt {\left( {2x + 2} \right)\left( {2x – 4} \right)} \\
  Dkxd:\left( {2x + 2} \right)\left( {2x – 4} \right) \ge 0\\
   \Leftrightarrow 2.\left( {x + 1} \right).2\left( {x – 2} \right) \ge 0\\
   \Leftrightarrow 4\left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right) \ge 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \ge 2\\
  x \le  – 1
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x \le  – 1\,hoac\,x \ge 2\\
  c)\dfrac{{\sqrt {3x + 1} }}{{\sqrt {x – 1} }}\\
  Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  3x + 1 \ge 0\\
  x – 1 > 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge  – \dfrac{1}{3}\\
  x > 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x > 1\\
  Vậy\,x > 1\\
  d)\sqrt {\dfrac{{3x + 1}}{{x – 1}}} \\
  Dkxd:\dfrac{{3x + 1}}{{x – 1}} \ge 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 1\\
  x \le  – \dfrac{1}{3}
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,x \le  – \dfrac{1}{3}\,hoac\,x > 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )