Toán Lớp 8: Viết các biểu thức sau về dạng bình phương của tổng hay hiệu a) x ² + 10x + 25= b) 9x ² – 6xy + y ²= c) x ² + 4y ² – 4xy= d) 4x ² + 9y

Question

Toán Lớp 8: Viết các biểu thức sau về dạng bình phương của tổng hay hiệu
a) x ² + 10x + 25=
b) 9x ² – 6xy + y ²=
c) x ² + 4y ² – 4xy=
d) 4x ² + 9y ² + 12xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 3 ngày 2022-12-21T06:04:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, x^2 + 10x + 25
  = x^2 + 2 . 5 . x + 5^2
  = (x + 5)^2
  b, 9x^2 – 6xy + y^2
  = (3x)^2 – 2 . 3x . y + y^2
  = (3x – y)^2
  c, x^2 + 4y^2 – 4xy
  = x^2 + (2y)^2 – 2 . 2y . x
  = (x – 2y)^2
  d, 4x^2 + 9y^2 + 12xy
  = (2x)^2 + (3y)^2 + 2 . 2x . 3y
  = (2x+ 3y)^2
   

 2. $x^{2}$ $\textit{+ 10x + 25 = ( x + 5 )² }$ 
  $\textit{b) 9x² – 6xy + y² = ( 3x – y )² }$
  $\textit{c) x² + 4y² – 4xy = x² – 4xy + 4y² = ( x – 2y )² }$
  $\textit{d) 4x² + 9y² + 12xy = 4x² + 12xy + 9y² }$
  $\textit{= ( 2x + 3y )²}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )