Toán Lớp 8: Tìm x biết : a) x^3 – 6x^2 +12x-8=0 b) 16x^2 -9 ( x+1)^2 =0 c) 2x^2 -2x= (x-1)^2

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết :
a) x^3 – 6x^2 +12x-8=0
b) 16x^2 -9 ( x+1)^2 =0
c) 2x^2 -2x= (x-1)^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tuần 2022-06-11T21:35:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/ $x^3-6x^2+12x-8=0$
  $⇔ (x-2)^3=0$
  $⇔ x-2=0$
  $⇔ x=2$
  Vậy $S=\{2\}$
  b/ $16x^2-9(x+1)^2=0$
  $⇔ (4x-3x-3)(4x+3x+3)=0$
  $⇔ (x-3)(7x+3)=0$
  $⇔ x=3$ hoặc $x=-\dfrac37$
  Vậy $S=\left\{3;-\dfrac37\right\}$
  c/ $2x^2-2x=(x-1)^2$
  $⇔ 2x^2-2x=x^2-2x+1$
  $⇔ x^2=1$
  $⇔ x=1$ hoặc $x=-1$
  Vậy $S=\{1;-1\}$

 2. Giải đáp:
  a) x = 2
  b)  \(\left[ \begin{array}{l}x =\dfrac{-3}{7}\\x=3\end{array} \right.\)
  c) \(\left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = – 1\end{array} \right.\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^3 – 6x^2 +12x – 8=0
  => x^3 – 3.x^2 . 2 + 3.x.2^2 – 2^3 = 0
  => (x – 2)^3 = 0
  => x – 2 = 0
  => x = 2
  * Áp dụng HĐT 5: (A – B)^3 = A^3 – 3.A^2 . B + 3.A.B^2 – B^3
  ————————————-
  b) 16x^2 – 9(x + 1)^2 = 0
  => 16x^2 – 9(x^2 + 2x + 1) = 0
  => 16x^2 – 9x^2 – 18x – 9 = 0
  => (16x^2 – 9x^2) – 18x – 9 = 0
  => 7x^2 – 18x – 9 = 0
  => 7x^2 + 3x – 21x – 9 = 0
  => (7x^2 + 3x) – (21x + 9) = 0
  => x(7x + 3) – 3(7x + 3) = 0
  => (7x + 3)(x – 3) = 0
  => \(\left[ \begin{array}{l}7x + 3=0\\x – 3=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x =\dfrac{-3}{7}\\x=3\end{array} \right.\)
  * Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.
  ————————————-
  c) 2x^2 – 2x = (x – 1)^2
  => (2x^2 – 2x) – (x – 1)^2 = 0
  => 2x(x – 1) – (x – 1)^2 = 0
  => (x – 1)[2x – (x – 1)] = 0
  => (x – 1)(2x – x + 1) = 0
  => (x – 1)(x + 1) = 0
  * Áp dụng phương pháp: Nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.
  => \(\left[ \begin{array}{l}x – 1 = 0\\x + 1=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = – 1\end{array} \right.\) 
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )