Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 4x^2- 6x b) 3x (x-1) +5(x-1 ) c) 4x^2 -12x+9 d) ( 3x-1)^2 -16 e) x^3 +6x^2 +12x+8 f) 8

Question

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) 4x^2- 6x
b) 3x (x-1) +5(x-1 )
c) 4x^2 -12x+9
d) ( 3x-1)^2 -16
e) x^3 +6x^2 +12x+8
f) 8x^3 -64
h) 5x^3 -5x^2y -10x^2 +10xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-12-22T06:26:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  4x^2 – 6x
  = 2x(2x – 3)
  b)
  3x(x – 1) + 5(x – 1)
  = (x – 1)(3x + 5)
  c)
  4x^2 – 12x + 9
  = (2x)^2 – 2 . 2x . 3 + 3^2
  = (2x – 3)^2
  d)
  (3x – 1)^2 – 16
  = (3x – 1 – 4)(3x – 1 + 4)
  = (3x – 5)(3x + 3)
  = 3(x + 1)(3x – 5)
  e)
  x^3 + 6x^2 + 12x + 8
  = x^3 + 3 . x^2 . 2 + 3 . x . 2^2 + 2^3
  = (x + 2)^3
  f)
  8x^3 – 64
  = (2x)^3 – 4^3
  = (2x – 4)(4x^2 + 8x + 16)
  = 8(x – 2)(x^2 + 2x + 4)
  h)
  5x^3 – 5x^2y – 10x^2 + 10xy
  = 5x^2(x – y) – 10x(x – y)
  = (x – y)(5x^2 – 10x)
  = 5x(x – y)(x – 2)

 2. a) 4x^2- 6x $\\$<=>2x(2x-3)
  b) 3x (x-1) +5(x-1 ) $\\$<=>(3x+5)(x-1)
  c) 4x^2 -12x+9 $\\$<=>(2x)^2-2x.2.3+(3)^2$\\$<=>(2x-3)^2
  d) ( 3x-1)^2 -16 $\\$<=>(3x-1)^2-4^2$\\$<=>(3x-1+4)(3x+1+4)$\\$<=>(3x-3)(3x+5)
  e) x^3 +6x^2 +12x+8 $\\$<=>(x+2)^3
  f) 8x^3 -64$\\$<=>(2x)^3-4^3$\\$<=>(2x-4)(4x^2+8x+16)
  h) 5x^3 -5x^2y -10x^2 +10xy$\\$<=>5x^2(x-y)-10x^2(x-y)$\\$<=>5x(x-y)(x-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )