Toán Lớp 8: Cho A = $\frac{3x+14}{x^2-4}$ + $\frac{2}{x+2}$ + $\frac{3}{2-x}$ ( x `\ne` ± 2 ) a. Rút gọn A. b. Tìm các giá trị nguyên của x

Question

Toán Lớp 8: Cho A = $\frac{3x+14}{x^2-4}$ + $\frac{2}{x+2}$ + $\frac{3}{2-x}$ ( x `\ne` ± 2 )
a. Rút gọn A.
b. Tìm các giá trị nguyên của x để A là số nguyên., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 2 tháng 2022-03-02T02:35:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn xem lời giải sau

  toan-lop-8-cho-a-frac-3-14-2-4-frac-2-2-frac-3-2-ne-2-a-rut-gon-a-b-tim-cac-gia-tri-nguyen-cua

 2. $ĐKXĐ:x\neq 2;-2$

  $a,$ $A=\dfrac{3x+14}{x^2-4}+\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{3}{2-x}$ 

  $A=\dfrac{3x+14}{x^2-4}+\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{3}{x-2}$ 

  $A=\dfrac{3x+14}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{2(x-2)}{(x+2)(x-2)}-\dfrac{3(x+2)}{(x-2)(x+2)}$ 

  $A=\dfrac{3x+14}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{2x-4}{(x+2)(x-2)}-\dfrac{3x+6}{(x-2)(x+2)}$ 

  $A=\dfrac{3x+14+2x-4-3x-6}{(x-2)(x+2)}$ 

  $A=\dfrac{2x+4}{(x-2)(x+2)}$ 

  $A=\dfrac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}$ 

  $A=\dfrac{2}{x-2}$ 

  $b,$ $\text{Để A nguyên:}$

  $⇒(x-2) ∈ Ư(2)=$ {$±1;±2$}

  $⇒x ∈$ {$3;1;4;0$} $(tm)$

  Vậy $x ∈$ {$3;1;4;0$}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )