Toán Lớp 8: Bài 4: Chi hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Đường thẳng MN cắt BD ở P, cắt AC ở Q. a) Chứng mi

Question

Toán Lớp 8: Bài 4: Chi hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Đường thẳng MN cắt BD ở P, cắt AC ở Q. a) Chứng minh rằng AQ=QC, BP=PD. b) Cho AB=8cm, CD=16 cm. Tính các độ dài MP, PQ, QN., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-22T12:27:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a, Xét hình thang ABCD có:
      AM = MD (gt)
      BN = ND (gt) 
  => MN là đường trung bình của hình thang ABCD 
  => MN // AB // CD
  Xét tam giác ACD có :
  AM = MD (gt)
  MQ // CD (MN // CD)
  => MQ là đường trung bình của tam giác ACD
  => AQ = QC
  Xét tam giác BCD có:
  BN = NC (gt)
  PN // CD (MN // CD)
  => PN là đường trung bình của tam giác BCD
  => BP = PD
  b, Vì MN là đường trung bình của hình thang ABCD 
  => MN = (AB + CD) :2 = (8+16):2 = 12 (cm)
  Xét tam giác ABD có:
  AM = MD (gt)
  BP = PD (câu a)
  => MP là đường trung bình của tam giác ABD
  => MP = $\frac{1}{2}$ AB = $\frac{1}{2}$ . 8 = 4 (cm)
  Xét tam giác ABC có:
  AQ = QC (câu a)
  BN = NC (gt) 
  => QN là đường trung bình của tam giác ABC
  => QN = $\frac{1}{2}$ AB = $\frac{1}{2}$ . 8 = 4 (cm)
  Ta có: MP + PQ + QN = MN
       hay 4 + PQ +4 = 12 
  => PQ= 4 (cm)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )