Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: c) $x^{2}$ `-` `4` d) $4x^{3}$ `-` $4x^{2}$ `+` `x` e) $x^{2}$ `+` $9y^{2}$ `-` `9

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
c) $x^{2}$ `-` `4`
d) $4x^{3}$ `-` $4x^{2}$ `+` `x`
e) $x^{2}$ `+` $9y^{2}$ `-` `9` `-` `6xy`
g) $(2x – 3)^{2}$ `-` $x^{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 3 tháng 2022-02-17T22:34:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  c, x^2 – 4

  = x^2 – 2^2

  = ( x -2)( x +2)

  $\\$

  d, 4x^3 – 4x^2 + x

  = x ( 4x^2 – 4x +1)

  = x [ ( 2x)^2 – 2.2x.1 +1^2]

  = x ( 2x -1)^2

  $\\$

  e, x^2 + 9y^2 – 9 – 6xy

  = ( x^2 – 6xy + 9y^2) – 9

  = [ x^2 – 2.x. 3y + (3y)^2 ] -9

  = ( x -3y)^2 – 9

  = ( x – 3y)^2 – 3^2

  = ( x – 3y -3)( x – 3y +3)

  $\\$

  g, ( 2x – 3)^2 – x^2

  = ( 2x -3 – x )( 2x – 3 + x)

  = ( x -3)( 3x -3)

  = 3 ( x -3)( x -1)

 2. c) $x^{2}-4$
  $=$ $x^{2}-$ $2^{2}$
  $=$ $(x-2)(x+2)$

  d) $4x^{3}-$ $4x^{2}$ $+$ $x$ 
  $=$ $x$ ($4x^{2}$ $-$ $4x$ + $1$)
  $=$ $x$ ($2x$ $+$ $1$)$^{2}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )