Toán Lớp 7: Tìm x,y,z nha mọi người 2x = 3y = 5z và |x+y-z|=95

Question

Toán Lớp 7: Tìm x,y,z nha mọi người
2x = 3y = 5z và |x+y-z|=95, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 8 tháng 2022-04-19T21:28:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2x = 3y = 5z
  => (2x)/30 = (3y)/30 = (5z)/30
  => x/15 = y/10 = z/6
  Mà | x + y – z | = 95
  => x + y – z = 95
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau 
  Ta có : x/15 = y/10 = z/6 = (x+y-z)/(15+10-6) = 95/19 = 5
  => x/15 = 5 => x = 5 . 15 = 75
  => y/10 = 5 => y = 5 . 10 = 50
  => z/6 = 5 => z = 5 . 6 = 30
  Vậy x = 75; y = 50; z = 30.
   

 2. |x+y-z|=95=> $\begin{cases}x+y-z=95\\x+y-z=-95\end{cases}$
  2x=3y=5z
  =>(2x)/30=(3y)/30=(5z)/30
  =>x/15=y/10=z/6
  * Nếu x+y-z=95
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/15=y/10=z/6=(x+y-z)/(15+10-6)=95/19=5
  => $\begin{cases}\dfrac{x}{15}=5⇒x=5.15=75\\ \dfrac{y}{10}=5⇒y=5.10=50\\ \dfrac{z}{6}=5⇒z=5.6=30\end{cases}$
  * Nếu x+y-z=-95
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/15=y/10=z/6=(x+y-z)/(15+10-6)=(-95)/19=-5
  => $\begin{cases}\dfrac{x}{15}=-5⇒x=-5.15=-75\\ \dfrac{y}{10}=-5⇒y=-5.10=-50\\ \dfrac{z}{6}=-5⇒z=-5.6=-30\end{cases}$
  Vậy (x;y;z)∈{(75;50;30);(-75;-50;-30)}
  Giải thích :
  – Tính chất dãy tỉ số bằng nhau : a/b=c/d=e/f=(a+c-e)/(b+d-f)
  a/b=c/d=(a+c)/(b+d)
  – |x|=y=>x=-y hoặc x=y

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )