Toán Lớp 7: tìm max `(25-x)/(11-x)` `x inZ`

Question

Toán Lớp 7: tìm max
`(25-x)/(11-x)`
`x inZ`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 9 tháng 2022-03-21T09:15:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đặt A=(25-x)/(11-x)(x\ne 11)

  =(11-x+14)/(11-x)

  =1+14/(11-x)

  Để A đạt GTLN

  ->1+14/(11-x) lớn nhất

  ->11-x nhỏ nhất

  ->11-x=1

  ->x=10 (Tm)

  Vậy max A=(25-10)/(11-10)=15<=>x=10

 2. – Ta gọi (25-x)/(11-x) là A.

  A = (25-x)/(11-x)

  A = (11 – x + 14)/(11-x)

  A = 1 + (14)/(11-x)

  – Để (25-x)/(11-x) có GTLN thì 11/(11-x) đạt GTLN:

  => 11 – x nhỏ nhất mà x in ZZ:

  => 11 – x = 1

  <=> x = 10 (TM).

  => A = 1 + (14)/(11-10)

  <=> A = 1 + (14)/1

  <=> A = 1 + 14

  <=> A = 15

  Vậy A_max = 15 khi x = 10.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )