Toán Lớp 6: tìm x biết a.x-71=129 b.21-5.(x-4)=11 c.450:[41-(2x-5)]=3^2.5 d.3^x^+^2+3^x=10 e.(3x-5)^2=16

Question

Toán Lớp 6: tìm x biết
a.x-71=129
b.21-5.(x-4)=11
c.450:[41-(2x-5)]=3^2.5
d.3^x^+^2+3^x=10
e.(3x-5)^2=16, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 25 phút 2022-06-15T04:32:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a) x – 71 = 129 ⇔ x = 129 + 71 = 200}$
  $\text{b) 21 – 5.( x -4 ) = 11}$
  $\text{⇔ 21 – 5x + 20 = 11}$
  $\text{⇔ -5x = 11 – 21 – 20}$
  $\text{⇔ -5x = -30 }$
  $\text{⇔ x = 6}$
  $\text{c) 450: [ 41 – ( 2x – 5 ) ] = 3² . 5}$
  $\text{⇔ 450: ( 41 – 2x + 5 ) = 9. 5}$
  $\text{⇔ 450: ( 46 – 2x ) = 45 }$
  $\text{⇔ 46 – 2x = 450 : 45 }$
  $\text{⇔ 2( 23 – x ) = 10}$
  $\text{⇔ 23 – x = 5}$
  $\text{⇔ x = 23 – 5 }$
  $\text{⇔ x = 18}$
  $\text{e) ( 3x – 5 )² = 16}$
  $\text{⇔ ( 3x – 5 )² = 4²}$
  $\text{⇔ 3x – 5 = 4}$
  $\text{⇔ 3x = 4 + 5}$
  $\text{⇔ 3x = 9}$
  $\text{⇔ x = 3 }$
  $\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT!!}$

 2. a)x-71=129
  x=129+71
  x=200
  b)21-5.(x-4)=11
  5.(x-4)=21-11
  5.(x-4)=10
  x-4=10:5
  x-4=2
  x=2+4
  x=6
  c)450:[41-(2x-5)]=3^2. 5
  450:[41-(2x-5)]=9.5
  450:[41-(2x-5)]=45
  41-(2x-5)=450:45
  41-(2x-5)=10
  2x-5=41-10
  2x-5=31
  2x=31+5
  2x=36
  x=36:2
  x=18
  e)(3x-5)^2=16
  (3x-5)^2=4^2
  =>3x-5=4
  =>3x=6+4
  =>3x=9
  =>x=9:3
  =>x=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )