Toán Lớp 6: một tủ xách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. tìm số quy

Question

Toán Lớp 6: một tủ xách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. tìm số quyển sách đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 5 tháng 2022-05-01T09:08:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $\text{480 quyển}$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Gọi x (quyển) là số quyển sách tử sách có.}$

  $\text{Theo đề bài ta có:}$

  $\text{x ∈ BC(8; 12; 15)}$

  $\text{Ta có:}$

              8 = 2³

              12 = 2². 3

              15 = 3. 5

  $\text{⇒ BCNN(8; 12; 15) = 2³. 3. 5 = 120.}$

  $\text{⇒ BC(8; 12; 15) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; 720; ….}}$

  $\text{Mà: 400 < x < 500}$

  $\text{⇒ x = 480}$

  $\text{Vậy: số sách thủ sách có là: 480 quyển.}$

 2. Gọi a là số quyển sách(a∈N*,400≤a≤500)

  khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó nên a∈BC(8,12,15)

  8=2³

  12=2².3

  15=3.5

  ⇒BCNN(8,12,15)=2³.3.5=120

  ⇒a∈BC(8,12,15)=B(120)={0;120;240;360;480;600;…}

  Mà 400≤a≤500

  Nên a=480

  Vậy có 480 quyển sách.

  Xin câu trả lời hay nhất#21kamehameha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )