Toán Lớp 6: biết S= 2.3+3.4+4.5+-..34.35 kết quả của tổng trên là

Question

Toán Lớp 6: biết S= 2.3+3.4+4.5+……34.35
kết quả của tổng trên là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 2 tuần 2022-06-07T08:51:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $S=14278$.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $S=2.3+3.4+4.5\ +\,.\!.\!.+\ 34.35\\\Rightarrow 3S=2.3.3+3.4.3+4.5.3\ +\,.\!.\!.+\ 34.35.3\\\Rightarrow 3S=2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+4.5.(6-3)\ +\,.\!.\!.+\ 34.35.(36-33)\\\Rightarrow 3S=2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+4.5.6-3.4.5\ +\,.\!.\!.+\ 34.35.36-33.34.35\\\Rightarrow 3S=(2.3.4+3.4.5+4.5.6\ +\,.\!.\!.+\ 34.35.36)-(1.2.3+2.3.4+3.4.5\ +\,.\!.\!.+\ 33.34.35)\\\Rightarrow 3S=-1.2.3+34.35.36\\\Rightarrow 3S=-6+42840\\\Rightarrow 3S=42834\\\Rightarrow S=14278$

 2. S=2.3+3.4+4.5+………+33.34+34.35
  →3S=2.3.3+3.4.3+4.5.3+…….+33.34.3+34.35.3
  →2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+4.5.(6-3)+…….+33.34.(35-32)+34.35.(36-33)
  =2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+4.5.6-3.4.5+……+33.34.35-32.33.34+34.35.36-33.34.35
  =-1.2.3+34.35.36
  =34.35.36-6
  →S=(34.35.36-6)/3
  color{cyan}text{#nguyenthanhphat4240}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )