Toán Lớp 6: Bài 1: a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách. b) Viết tập hợp B các số tự nhiên khác 0 và không

Question

Toán Lớp 6: Bài 1:
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.
b) Viết tập hợp B các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 10 bằng hai cách.
c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 11 và nhỏ hơn 16., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tháng 2022-11-24T00:17:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #heli gửi nhé
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,
  A={5,6,7}
  A={x∈N/4<x≤7}
  b,
  B={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
  B={x∈N/<x≤10}
  c,
  M={12,13,14,15}
  M={x∈N/11<x<16}

 2. a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.
  c1:A={x∈Nl 4<x < 7}
  c2 A={5;6;7}
  b) Viết tập hợp B các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 10 bằng hai cách.
  c1:B={x∈N*l x < 10}
  c2 B={1;2;3;4;5;6;7;8;9}
  c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 11 và nhỏ hơn 16.
  c1:M={x∈Nl 11<x <16}
  c2 M={12;13;14;15}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )