Toán Lớp 6: 1) 427 – (x + 100) = 227 2) 23. (42 – x) = 23 3) 440 + 2. (125 – x) = 546 4) 6x – 5 = 613 5) x – 36 : 18 = 12 6) 546 : [41 – (7x -5)] =

Question

Toán Lớp 6: 1) 427 – (x + 100) = 227
2) 23. (42 – x) = 23
3) 440 + 2. (125 – x) = 546
4) 6x – 5 = 613
5) x – 36 : 18 = 12
6) 546 : [41 – (7x -5)] = 47
7) 3^x = 9
8) 5. 5^x = 625
9) (4x – 1)^2 = 25. 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-21T05:23:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)427-(x-100)=227
             x-100=427-227
             x-100=200
                 x=200+100
                 x=300
  Vậy x=300 
  2)23.(42+x)=23
          42-x=23:23
          42-x=1
               x=42-1
               x=41
  Vậy x=41 
  3)440+2.(125-x)=546
             2.(125-x)=546-440
             2.(125-x)=106
                 125-x=106:2
                 125-x=53
                        x=125-53
                        x=72
  Vậy x=72 
  4)6x-5=613
         6x=613+5
         6x=618
           x=618:6
           x=103
  Vậy x=103 
  5)x-36:18=12
     x-2=12
         x=12+2
         x=14
  Vậy x=14 
  6)546:[41-(7x-5)]=47
             41-(7x-5)=546:47
             41-(7x-5)=546/47
                   7x-5=41-546:47
                   7x-5=1381/47
                        7x=1616/47
                          x=1616/329
  Vậy x=1616/329
  7)3^x=9
    3^x=3^2
        x=2
  Vậy x=2 
  8)5. 5^x=625
         5^x=625:5
         5^x=125
         5^x=5^3
              x=3
  Vậy x=3
   9)(4x-1)^2=25.9
       (4x – 1)^2 = 225
       (4x – 1)^2 = 15xx15
        4x-1=15
            4x=15+1
            4x=16
              x=16:4
               x=4
  Vậy x=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )